Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale samenwerkingsverband SWV Primair Onderwijs Zaanstreek. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 
De school heeft een ondersteuningsprofiel waarin een beeld wordt gegeven van de mogelijkheden, grenzen en ambities die de school heeft als het gaat om het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke (extra of aanvullende) onderwijsbehoeften. Dit schoolondersteuningsprofiel geeft ook de ambities van de school weer die staan geformuleerd in concrete doelen van het schoolbeleid.

Plusklas hoogbegaafdheid
In oktober 2016 zijn de openbare scholen van Oostzaan gezamenlijk een Plusklas gestart. (Hoog)begaafde kinderen uit groep 5 t/m 8, die meer uitdaging nodig hebben, gaan één dagdeel per week onderzoeksmatig werken onder leiding van een gespecialiseerde leerkracht.
Een toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband Waterland beoordeelt of de door de school voorgedragen leerling in aanmerking komt voor deze voorziening. De groep bestaat uit maximaal 15 leerlingen. De vroegtijdige signalering van (hoog)begaafde kinderen en een nog beter gedifferentieerd aanbod in de klas zijn thema's die tijdens de teamscholing aan bod komen.

Kinderen met een beperking
Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Noorderschool wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden. Lees hier welke criteria voor toelating van deze kinderen worden gehanteerd.

 

Leerkrachten aan het woord

"Wij dagen uit tot leren en samenwerken."

"Op onze kleinschalige school helpen en zorgen we voor elkaar. We hebben een goede communicatie binnen het team, met de leerlingen en de ouders."