Kan ieder kind onze school bezoeken?

Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Noorderschool wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.

Daarbij zijn de volgende criteria richtinggevend:
  • Op het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, dient het zindelijk te zijn.
  • In de groep zijn rust en veiligheid voorwaarde voor een onbelemmerd leerproces.
  • In de verhouding tussen verzorging/begeleiding en het onderwijsaanbod dient altijd het geven van onderwijs te kunnen prevaleren. 
  • Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de ARBO-richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen.
  • Er dient in de groepen voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke ruimte per kind, maar ook 'begeleidingsruimte' in de klas is een medebepalende factor.
  • Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school voldoende specifieke deskundigheid in huis te hebben om adequate begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast zullen we voldoende professionele ondersteuning vanuit het Expertisecentrum moeten kunnen ontvangen.
  • Op grond van een nauwkeurig omschreven ondersteuningsbehoefte is het soms een voorwaarde dat de basisschool aanspraak kan maken op extra formatie en middelen (het zogenaamde 'ondersteuningsbudget'). Deze budgetten worden toegekend door het Samenwerkingsverband (SWV).
Uiteindelijk neemt de directeur een beslissing omtrent de haalbaarheid van de plaatsing van de leerling bij ons op school. Mocht de beslissing negatief zijn en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u beroep aantekenen bij het schoolbestuur.
 

Leerkrachten aan het woord

"De samenwerking met collega's is goed en op elkaar afgestemd."

"Wij vinden dat wij samen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen en dat je elkaars kinderen aan mag spreken. Dit vind ik erg prettig en zorgt ervoor dat het schoolklimaat goed is."